Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Het Graanschap B.V. voor Klanten.

Het Graanschap biedt producten aan op de website die bezorgd of afgehaald worden. De overeenkomst tussen Klant en Het Graanschap komt tot stand door het online betalen van een bestelling die wordt bevestigd door Het Graanschap.

1. Definities
In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Klant(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen en wederverkoper(s) die via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen. Hieronder dient ook te worden begrepen een zakelijke eindgebruiker, die via de Webwinkel Producten bestelt;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Klant en Het Graanschap tot stand komt of komen;

“Product(en)”: de goederen die Het Graanschap via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“Het Graanschap”: Het Graanschap B.V.;

“Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Klanten van Het Graanschap;

“Webwinkel”: het online verkoopkanaal van Het Graanschap –  www.hetgraanschap.nl – waar Klanten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Het Graanschap gesloten Overeenkomsten.
2.2. Als je bij Het Graanschap een bestelling plaatst, dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van Het Graanschap akkoord gaat. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan jou beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Het Graanschap heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van dertig (30) kalenderdagen. Als je Producten ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan Het Graanschap te melden door een e-mail te sturen naar info@hetgraanschap.nl.

3. Prijs/Verzendkosten
3.1. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2. De Webwinkel berekent de verzend- en transportkosten.
3.3. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4. Levering
4.1. De door Het Graanschap opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
4.2. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4.1 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Het Graanschap geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen twee tot vijf werkdagen uitvoeren. Indien de bestelling hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan binnen uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling vijf werkdagen zonder kosten te annuleren.
4.3. Producten van Het Graanschap mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Het Graanschap heeft het recht om de service naar Klant die Producten van Het Graanschap gebruiken voor onrechtmatige activiteiten stop te zetten.
4.4. Het Graanschap behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Het Graanschap moverende redenen te weigeren. Daarnaast kan Het Graanschap een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

5. Betaling
5.1 Klanten dienen de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te voldoen door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.
5.2 De Klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de leverdag kan de bestelling ontbonden worden door een e-mail te sturen naar info@hetgraanschap.nl

6. Ophalen/bezorgen
6.1 De producten kunnen gedurende de openingstijden van de afhaallocatie door de Klant worden opgehaald op de locatie, zoals aangegeven in de bevestigingse-mail.
6.2 Indien de Klant gekozen heeft voor bezorgen, bezorgen wij het brood tijdens de openingstijden van de productielocatie.

7. Recall van Producten
Het Graanschap heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Klant komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Het Graanschap de noodzakelijke maatregelen treffen om de Klant van de herroeping op de hoogte te stellen. Het Graanschap zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Het Graanschap. Het Graanschap zal je in dat geval verzoeken jouw medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Het woordmerk Het Graanschap en alle overige merken en afbeeldingen van Het Graanschap zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van Het Graanschap is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Het Graanschap, dan wel tussen Het Graanschap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Het Graanschap, is Het Graanschap niet aansprakelijk.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Het Graanschap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Het Graanschap ten opzichte van de consument, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
10.2 Het Graanschap is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen daarvan

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Graanschap in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Klant dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Het Graanschap gehouden is tot enige schadevergoeding.

12. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Het Graanschap gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Het Graanschap deze Voorwaarden soepel toepast.

13. Toepasselijk recht
Op Overeenkomsten gesloten tussen Het Graanschap en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Overig
Deze Voorwaarden bestaan uit 14 artikelen.
Het Graanschap B.V.
Koningsspil 25
1633GL Avenhorn
Nederland
E-mail: info@hetgraanschap.nl

Contact

Het Graanschap
De Groene Afslag
Amersfoortsestraatweg 117
1251 AV Laren
info@hetgraanschap.nl

Open van do-za 9:00-15:00

Het Graanschap

Waanzinnig lekker brood van 100% Nederlands graan. Voor een gezonde bodem en meer biodiversiteit. 

Volg ons via insta